دعاوی خانواده چیست؟

دعاوی خانواده

در ایران مانند سایر کشور ها اختلافات خانوادگی در دادگاهی تخصصی تحت عنوان دادگاه خانواده، بررسی می‌ شوند. به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت از خانواده و آیین نامه‌ های مربوطه رسیدگی می‌ شود. دادگاه‌ های خانواده در حقیقت از جمله دادگاه‌ های حقوقی هستند که اختصاصا […]