اگر ملکی اعم از زمین، خانه، آپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است، به صورت غیرقانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد، کسی که سند مالکیت به نام اوست، می تواند برای تخلیه ملک دعوی خلع ید مطرح نماید. همچنین اگر ملک مشاعی در تصرف برخی از مالکین باشد، سایر مالکین می توانند…

Call Now Buttonمشاوره و تعیین وقت 09155802353